علیرضا تقوی کنی 09121142471

ارجمند
03136247738

در زمینه طراحی ، نظارت و اجرا سازه های ساختمانی در تهران و عموما منطقه 6 فعالیت دارم و این فعالیت ها شامل خرید زمین و ساخت و ساز نیز میشه و یا بصورت مشارکت در پروژ ه های خرید زمین و ساختمان سازی هم میباشد.