تهاتر ایقاعی چیست؟

آنچه در این مقاله می خوانید:

 

تهاتر انواع مختلفی دارد که یکی از آن ها تهاتر ایقاعی است.  در واقع این نوع تهاتر یعنی ساقط شدن دیون دو شخص به اراده یکی از آن ها! زمانی که برخی شرایط تهاتر یکسان نباشد، یکی از طرفین که حق به نفع او است، از حق خود می گذرد و تهاتر ایقاعی رخ می دهد. با املاک داران همراه باشید تا بدانید تهاتر ایقاعی چیست؟

تهاتر چیست؟

تهاتر به منظور ساقط شدن دو دین در مقابل یکدیگر بکار می رود. تهاتر ملک با ملک نیز به معنای معاوضه دو ملک با یکدیگر است. باید بدانید که تهاتر ملک تابع قوانین عقد معاوضه است. البته در صورتی که طرفین معامله یکی از عوضین را مبیع و دیگری را ثمن بدانند، دیگر تابع قوانین عقد بیع خواهد بود.

انواع تهاتر عبارتند از: تهاتر قانونی، تهاتر قراردادی، تهاتر قضائی و نوع چهارمی که به آن افزوده شده است، تهاتر ایقاعی نام دارد. به طور کلی، تهاتر قهری مهم ترین نوع تهاتر است و سایر اقسام تهاتر به نوعی به تهاتر قهری بر می گردند. در این مقاله به توضیح تهاتر ایقاعی و شرایط آن می پردازیم:

تهاتر ایقاعی چیست؟

هر گاه شخصی دو یا چند دین با وثیقه های مختلف به دیگری داشته باشد و جمع آن ها از دین طرف مقابل بیشتر باشد، تهاتر ایقاعی مطرح می شود. در چنین شرایطی با خواست و اراده شخصی که دیون متعدد دارد، تهاتر صورت می پذیرد. بنابراین شرایط تهاتر ایقاعی با اراده یک جانبه یکی از طرفین تعهد، محقق می شود. در واقع بر اساس خواست و اراده یکی از طرفین، شرایط تهاتر مهیا می شود. در چنین شرایطی، صاحب حق از حق خود می گذرد و شرطی که از آن سود می برد را لغو می نماید.

به عبارت دیگر، چنانچه دو دین از شرایط تهاتر قهری برخوردار نباشند، امکان تهاتر بر اساس اراده یکی از طرفین وجود دارد.  به طور مثال، اگر هر دو طرف تعهد به یکدیگر بدهکار باشند و یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد، بر اساس توافق می توانند زمان پرداخت بدهی را جلو بیاندازند. در این صورت یکی از طرفین از سود خود گذشته و تهاتر رخ می دهد.

تصور کنید آقای A بایستی دقیقا 10 تن بار مشخصی را در تهران تحویل دهد. آقای B بایستی همین میزان بار را از شهر دیگری به آقای A  برساند. از آنجایی که در چنین شرایطی، هزینه حمل و نقل بار باید پرداخت شود، وی می تواند از این قیمت اضافه صرف نظر کند. یا می تواند این هزینه اضافی را از طرف مقابل بگیرد. پس با اراده یکی از طرفین این نوع تهاتر شکل می گیرد.

تهاتر ایقاعی

تهاتر ایقاعی چه زمانی رخ می دهد؟

در حقیقت تهاتر ایقاعی زمانی صورت می گیرد که همه شرایط تهاتر مثل وحدت زمان، مکان و نوع دیون وجود نداشته باشد. بنابراین طرفین با یکدیگر توافق می کنند که با اراده یکی از آن ها دیون یکسان شوند. این نوع تهاتر تنها در صورت مهیا نبودن شرایط برای تهاتر قانونی یا قهری امکان پذیر است.

مزایای تهاتر ملک چیست؟

یکی از مهم ترین مزایای تهاتر ملک، افزایش سرعت انجام معاملات ملکی است. از طرف دیگر، در تهاتر یا معاوضه ملک یک معامله پایاپای صورت می گیرد و نیازی به پرداخت ثمن از طرفین معامله نیست. بنابراین می توان کاهش نیاز به نقدینگی را یکی دیگر از نکات مثبت مبادله ملک با ملک عنوان کرد.

تهاتر ملک با ملک

به همین دلیل بهترین راه برای جبران کمبود نقدینگی در مجموعه های اداری و تجاری به شمار می رود. از آنجایی که بازار ملک دائما در نوسان است، تهاتر ملک می تواند شما را از این نوسانات حفظ کند. چرا که در صورت افزایش قیمت ها دیگر شما متضرر نخواهید شد.

جمع بندی

به طور کلی، تهاتر ایقاعی به تهاتری گفته می شود که در صورت عدم وجود شرایط تهاتر قهری رخ بدهد.  این نوع تهاتر منوط به رضایت یکی از طرفین است و در صورت گذشتن آن شخص از بهره خود، تهاتر ایقاعی شکل می گیرد. در این مقاله به توضیح مفهوم تهاتر ایقاعی و شرایط آن پرداختیم.